PPK / Informacja pracodawcy – „AUTOZAPIS” 2023

Drodzy Klienci,
od 1 marca 2023 wchodzi w życie autozapis do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Zatrudnieni, po zapoznaniu się z dokumentami, podejmują decyzję o przystąpieniu lub rezygnacji z uczestnictwa w PPK.
Poprzednio złożone przez pracowników/zleceniobiorców deklaracje tracą ważność z dniem 28 lutego 2023 r.
Nie złożenie rezygnacji z uczestnictwa skutkuje automatycznym zapisem do PPK.

Podpisane dokumenty prosimy dostarczyć do biura do 10 marca 2023 r.
Biuro Rachunkowe Śrem
ProEfekt — Centrum Księgowe

Poniżej kilka informacji i DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) plik do pobrania

PPK / INFORMACJA PRACODAWCY – „AUTOZAPIS” 2023
Pracodawcy od 1 kwietnia 2023 roku zobowiązani są do odprowadzenia wpłat do programu PPK w imieniu wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, o ile ponownie nie złożą deklaracji rezygnacji z odprowadzania wpłat.
Zgodnie z wytycznymi PFR obowiązek rozpoczęcia naliczania i odprowadzania wpłat dotyczy zarówno pracowników, którzy:
– złożyli rezygnację z odprowadzania wpłat przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (niezgłoszonych do programu),
– jak i tych, którzy taką rezygnację złożyli już po tym, jak w ich imieniu taka umowa została przez pracodawcę zawarta (już zgłoszonych do programu).

Których pracowników obejmuje „autozapis” do PPK
Termin ponownego „autozapisu” jest taki sam dla wszystkich pracodawców, niezależnie od tego, kiedy zawarli umowę o zarządzenie oraz wielkości podmiotu zatrudniającego.
Termin obejmuje także mikroprzedsiębiorców, których wszyscy pracownicy złożyli deklaracje rezygnacji. W przypadku wznowienia naliczania wpłat taki pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzenie PPK oraz zawarcia umów o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracowników, których takie wznowienie będzie dotyczyć.

Których pracowników obejmuje „autozapis” do PPK
– „Autozapis” obejmuje pracowników w wieku 18 – 55 lat, którzy w terminie do 28 lutego 2023 roku złożyli deklarację rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK. Nie ma znaczenia, czy deklarację rezygnacji złożyli przed zawarciem przez pracodawcę w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, czy po zawarciu tej umowy.
– „Autozapis” nie dotyczy pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55 lat.
– Pracownicy, którzy do 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55 rok życia, będą mogli po tym terminie przystąpić do PPK wyłącznie na podstawie wniosku.
– Pracownicy, którzy przed 1 kwietnia 2023 ukończą 70 rok życia, nie będą mogli przystąpić do programu ani wznowić wpłat do PPK.

Do kiedy obowiązują deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat złożone przez pracowników
– Wszystkie deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat obowiązują do 28 lutego 2023 roku, niezależnie od tego, kiedy pracownik ją złożył. Po tym dniu wszystkie deklaracje tracą moc prawną.
– W serwisie PPK dla Pracodawców wszystkie złożone dotychczas rezygnacje zostaną usunięte.

Kiedy najwcześniej pracownik może złożyć ponownie deklarację rezygnacji z PPK
– Pracownik może złożyć ponownie deklarację rezygnacji z PPK najwcześniej 1 marca 2023. Wszystkie deklaracje rezygnacji złożone wcześniej z końcem lutego tracą ważność.
Od kiedy pracodawca ma obowiązek naliczania wpłat do PPK w imieniu pracowników, którzy złożyli rezygnacje z odprowadzania wpłat
– Pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK w imieniu pracowników objętych „autozapisem” od 1 marca, ale nie może ich przekazać przed 1 kwietnia 2023 roku. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać wpłaty do PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego w marcu 2023.
– Dotyczy to także pracowników, w których imieniu pracodawca nie zawarł jeszcze umowy o prowadzenie PPK i nie są oni jeszcze uczestnikami programu. Tych pracowników pracodawca powinien zgłosić niezwłocznie do programu.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek przekazania naliczonych i pobranych wpłat do PPK
– Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej miedzy 1 a 17 kwietnia 2023 roku (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela).
– Wpłaty naliczone, pobrane i przekazane do instytucji finansowej pracodawca nie zwraca pracownikowi.
– Jeśli pracodawca zdąży naliczyć i pobrać wpłaty do PPK, ale nie przekaże ich do instytucji finansowej, a pracownik złoży deklaracje rezygnacji z odprowadzenia wpłat do PPK, to pracodawca będzie musiał zwrócić pracownikowi pieniądze i skorygować listę płac.

Obowiązki pracodawcy zgodnie z ustawą o PPK
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Do końca lutego 2023 roku pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród pracowników, którzy złożyli rezygnacje i poinformowania ich o planowanym rozpoczęciu dokonywania wpłat w ich imieniu. Ustawa nie wskazuje terminu, w jakim najwcześniej pracodawca może zrealizować ten obowiązek. Zgodnie z zaleceniami PFR pracodawca powinien poinformować pracowników o planowanym rozpoczęciu wznowienia wpłat w takim terminie, aby moli podjąć świadomą decyzję w sprawie gromadzenia środków w PPK. Ustawa nie określa także, jak pracodawca powinien wywiązać się z tego obowiązku. Pracodawca powinien zrobić to tak, aby moc udowodnić jego spełnienie.

OBOWIĄZEK ZAREJESTROWANIA PONOWNEJ ZŁOŻONEJ DEKLARACJI REZYGNACJI Z ODPROWADZANIA WPŁAT DO PPK
– Jeśli pracownik, który został zgłoszony do PPK i w imieniu, którego zawarta została umowa o prowadzenie PPK, to pracodawca ma obowiązek zgłoszenia takiej rezygnacji do instytucji finansowej na zasadach ogólnych — w ciągu 7 dni.
– Jeśli pracownik, który nie jest uczestnikiem PPK, złożył deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat, to pracodawca archiwizuje złożoną deklarację, nie zgłasza takiego pracownika do PPK i nie przekazuje informacji o złożonej deklaracji instytucji finansowej.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA INSTYTUCJI FINANSOWEJ O WZNOWIENIU DOKONYWANIA WPŁAT PRZEZ PRACOWNIKA LUB ZGŁOSZENIA DO PPK UCZESTNIKÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI TAKĄ DEKLARACJĘ
– W przypadku wznowienia wpłat do PPK, w imieniu pracownika, który został zgłoszony przez pracodawcę do PPK i w imieniu, którego zawarta została umowa o prowadzenie PPK, to pracodawca informuję instytucję finansową o wznowieniu wpłat do PPK:
– W przypadku wznowienia wpłat do PPK w imieniu pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK, to pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawrzeć w imieniu takiego pracownika umowę o prowadzenie PPK oraz rozpocząć naliczanie i pobieranie wpłat od wynagrodzenia, które będzie wypłacone w marcu 2023 roku.

OBOWIĄZEK NALICZANIA WPŁAT DO PPK OD 1 MARCA 2023 ROKU
Pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać wpłaty do PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego w marcu w imieniu:
– uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
– pracowników, którzy do tej pory nie byli uczestnikami PPK, po wcześniejszym niezwłocznym zawarciu na ich rzecz i w ich imieniu umowy o prowadzenie PKK, chyba że osoby te ponownie zrezygnują z dokonywania wpłat do PPK, składając odpowiednią deklarację pracodawcy.

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA WPŁAT POBRANYCH OD PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH „AUTOZAPISEM” MIEDZY 1 A 17 KWIETNIA 2023 ROKU
Wpłaty pracowników objętych „autozapisem” pracodawca będzie mógł przekazać nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 roku i nie później niż 17 kwietnia 2023 roku (15-16 kwietnia to sobota i niedziela, wobec czego dopuszcza się możliwość dokonania wpłat na kolejny dzień roboczy).

OBOWIĄZEK ZWROTU WPŁAT NALICZONYCH, A NIE PRZEKAZANYCH INSTYTUCJI FINANSOWEJ, JEŚLI PRACOWNIK W MIĘDZYCZASIE ZŁOŻY DEKLARACJE REZYGNACJI
Pracodawca ma obowiązek rozpocząć naliczanie wpłat od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego w marcu 2023 roku, natomiast może je przekazać nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 roku. Gdyby pracownik podlegający „autozapisowi” zwlekał z decyzją co do oszczędzania w PPK i złożył przed ich przekazaniem do instytucji finansowej, to takie wpłaty pracodawca musiałby pracownikowi zwrócić.

Zostałam/ zostałem poinformowana/poinformowany o „autozapisie” do PPK
Data otrzymania i zapoznania się z informacją
Podpis pracownika

Scroll to Top